Kurumsal Deneyimleri

AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. | Kasım 2013-
Kurucu İş Ortağı

Ayhan ARTAR; kurumsal gelişim ve büyüme konularında çok sayıda firma deneyimine sahiptir. Farklı ölçek ve sektörlerde operasyonel başarım ile iş hedeflerine ulaşılması süreçlerini yönetmiştir. Yaşanmışlıkları ve öğrendikleri ile kuruma özel değişim yönetim faktörleri oluşturmakta, uygulamaya almakta ve gözetimini yapabilmektedir. Ülkemizdeki önemli değişim ve dönüşüm projelerinde hem uygulama hem de yönetim tecrübesi bulunmaktadır.

Sağlıklı kurumsal gelişim ortamlarının oluşturulması amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarına özel yapılandırılmış iş süreçlerini hazırlama / başarım, iş basitleştirme / iyileştirme, yönetici ve liderlik gelişimi, takım çalışması, kurum kültürü, alanlarında bütünleşik çözümlemeler sunmaktadır.

Ayhan Artar
Ayhan Artar
LC Waikiki | Şubat 2013 - Kasım 2013
Kurumsal Akademi Direktörü

LC Waikiki Kurumsal Akademi yapılandırmasında yönlendirici uygulamalı çalışmalar yapmıştır. Eğitim teknolojilerini de etkin kullanarak karma eğitim ve gelişim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla gerekli ortamı oluşturmuş ve kaynak yönetiminde verimlilik artışı sağlamıştır.

Hazır giyim sektöründe süregelen başarıları ile ülkemizin gurur kaynağı olan LC Waikiki, yıllar içinde edindiği deneyimlerini ve bilgi birikimini Kurumsal Akademisi ile gelecek nesillere taşıyacaktır.

TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği | Ocak 2011 - Mart 2013
Fikir Önderi; Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı

Yetişkin eğitim ve gelişim alanında sözü olan ve söyleyen, eyleme geçen, sonuçlarını kurumsal ve ulusal kalkınma için hayata geçirmek üzere bir fikir kulübü oluşturmuştur. Fikir kulübünü 20 Mart 2012 tarihinde TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği olarak yapılandırmıştır.

24 Mart 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında derneğin gelişimine ve değişime yol açmak üzere örnek bir davranış ile Yönetim Kurulu başkanlığı görevinden ayrılmıştır.

Ayhan Artar
Ayhan Artar
Türk Telekom A.Ş. | Ocak 2007 - Ocak 2013
TT Akademi Direktörü

TT Akademi bünyesinde çalışana yatırım ilkesi ile her düzeyde örnek gösterilen bir ekip oluşturmuştur. Ekibi ile birlikte eğitim ve gelişim faaliyetlerini öncelikle şirket stratejilerini desteklemek ve tüm iş birimlerinin ortak misyon, vizyon ve değerler çatısı altında birleştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile yapılandırmıştır. TT Akademi sadece iş başında iyileştirme ya da yeni teknolojileri çalışanlara öğretmek için değil, küresel düzlemde eğitim ve gelişime yüklenen anlam çerçevesinde, kişilerin mükemmelliği, örgütlerin mükemmelliği ve stratejik mükemmellik için çalışmıştır.

TT Akademi, süregelen ve planlanan her bir projenin eğitim ve gelişim uygulamasını olmazsa olmaz gereksinim olarak ele almıştır. Yerine göre e-eğitim, video tabanlı öğrenme; elektronik bilgi kütüphanesi veya yüz yüze eğitim araçlarını kullanma; yerine göre ise bu öğrenim araçlarını farklı birleşimler ile kullanarak hızlı çözümler üretmiştir. Uluslarası ölçekte hizmet verebilmek amacıyla ITU Centre of Excelence; Microsoft Learning Partner; Pearson and Perometric Test Merkezi ve Cambridge yetkilendirmesini alınmıştır. Ayrıca CISCO Partner olma sürecini imzalanma aşamasna getirmiştir.

Duyar Vana Makine San. ve Tic. A.Ş. | Ocak 2005 - Ocak 2007
Organizasyon; İnsan Kaynakları ve Kontol Direktörü
 • Organizasyon şemasının bölümlere göre farklılaştırılması; kariyer ve unvana değer veren bir organizasyon yapısının oluşturulması,
 • İş süreçlerinin hazırlanması ve yeniden yapılandırılması,
 • İş süreçlerini belirlerken süreç yönetiminde etkenliği artırmak için haftalık süreç iyileştirme toplantılarının düzenli olarak yapılması,
 • Ücret sistemini yeniden yapılandırılması,
 • İşe alım sürecinin yeniden yapılandırılması,
 • Şirket içi ve dışı eğitim katkısını yeniden yapılandırılması,
 • Karşılıklı etkileşim yolu ile bir yönetim sistemi sağlama çalışmaları,
 • İş basitleştirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması,
 • Birimler arası etken iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere yürütme kurulu oluşturularak; kendi iç kontrolünü sağlayacak bir formatta yürütme kurulu toplantılarının düzenlenmesi,
 • Performans yönetim sistemini kişisel, birim/bölüm ve şirket başarımı olarak üç boyutlu ve ağırlıklandırılmış olarak tasarımlanması,
 • Yetkinlikleri bilgi, beceri ve deneyim altında ayrımlayarak yöneticilere değerlendirme kolaylığı sağlamak için somut sorularla birlikte ilgili davranış biçimlerini de saptama; kişisel performans ölçümünü ise bilgi, beceri ve deneyim şeklinde bir yetkinlik çözümlemesine dayandırma,
 • Gereksinim duyulan insan kaynağını toplam kalite uygulamaları çerçevesinde, çağdaş insan kaynakları tekniklerini azami ölçüde kullanarak oluşturmak, geliştirmek, yükselme olanaklarını sağlamak ve çalışan personelin memnuniyetini ve bağlılığını en üst düzeyde tutmak amacıyla konusunda yetkin kuruluşlarla çalışma.
Ayhan Artar
Ayhan Artar
Halkbank | Temmuz 2001 - Ocak 2005
Organizasyon Daire Başkanı
 • Genel müdürlük ve şube kurumsal yapılanması ve gelişimi,
 • Türkiye Halk Bankası ve Emlak Bankası şube rasyonalizasyonu,
 • Şube performans yönetim sistemi,
 • Şubelerde iş ve görev tanımlarına yönelik iş akışlarının belirlenmesi, iş süreçlerinin analizi ve yeniden yapılandırılması,
 • Mevzuatın bilgi işlem ortamında izlenmesine yönelik çalışmalar,
 • Hizmet standartlarının hazırlanması, sadeleştirilmesi ve güncellenmesi,
 • Şubelerde gişe-vezne uygulaması,
 • Enformasyon kıyaslaması ve yönlendirici bilgi üretilmesi,
 • Pamukbank T.A.Ş.’nin incelenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında “Proje Koordinatörü” olarak görev alma,
 • “İnceleme Alanları ve Talep Edilecek Bilgi ve Belgeler” listesi ile proje zaman çizelgesini oluşturma,
 • Çalışma gruplarının hazırladığı raporları inceleyerek yapısal bulguları çıkarma,
 • Pamukbank SWOT analizi, değerlendirme ve öneriler geliştirme,
 • Halk Bankası ve Pamukbank’ın birleşmesine yönelik ana/ara hedefleri ve zaman planını oluşturma,
 • Halk Bankasının birleşme sonrası vizyonunu, misyonunu, genel hedeflerini ve stratejilerini belirleme çalışmaları,
 • Birleşme çalışmalarını bir proje mantığıyla ele alarak, fonksiyonel yapılanmayı temel alan “Birleşme Proje Ekibi”ni oluşturma ve “Proje Koordinatörü” olarak çalışma,
 • Birleşme projesi kapsamındaki çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi,
 • Birleşme sürecinde sistem dönüşümü çalışmalarını proje ekibi disiplini içinde yönlendirerek 17.11.2004 tarihi itibariyle dönüşümün başarıyla tamamlanması,
 • Halk Bankasının yeniden yapılandırılması sürecinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlere destek olma ve koordinasyonu olarak özetlenebilir.
Toprak Sigorta | Ocak 2000 - Temmuz 2001
Koordinatör

Hasar hizmetlerinde iş akışının belirlenmesi, bu doğrultuda iş değerlendirme ve yeni organizasyon yapısının kurulması ve iş tanımlarının somutlaştırılması – Hasar hizmetlerinde yeni organizasyon modeli ve bu yapı çerçevesinde düzenlenen iş tanımlarının yerleşmesi için dinamik bir iç kontrol sisteminin kurulması – Yeni oluşturulan ve maliyet denetimi çalışmalarında önemli bir katkısı olan “Dosya İnceleme” birimine işlerlik kazandırma.

İş akışındaki etkenliği artırmak için iç ve dış faktörler arasındaki çift yönlü iletişimin sürekli ve dinamik olmasını sağlama – Sektörün zarar eden ve sorunlu oto branşında başa baş noktasını geçerek karlılığa dönüşümü sağlama – İş akışındaki etkenliğe ve maliyet denetimi çalışmalarına paralel olarak 30 gün olan hasar ödemelerini 7 güne indirme – Acente ve servis bazında performans değerlendirmesi çalışmalarına ağırlık verilmesi olarak özetlenebilir.

Ayhan Artar
Ayhan Artar
Milli Prodüktivite Merkezi | Aralık 1988 - Ocak 2000
Karadeniz Bölge Müdürü
 • Karadeniz Bölge Müdürlüğünün kurulması ve yapılandırılması,
 • Karadeniz Bölge iş adamlarına yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmaları,
 • Karadeniz bölgesinde çok sayıda farklı eğitim ve danışmanlık çalışması,
 • Basın, Yayın ve Halkla ilişkiler kapsamında verimlilik kültürü oluşturmaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları,
 • Mali performans değerlendirme kriterlerine göre 1999 yılında gerçekleşen gelir gider karşılama oranını %112’ye ulaştırma,
 • Ayrıca bölgeye yaptığı çok yönlü katkılar nedeniyle çeşitli iş adamı örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından toplam 8 adet plaket ile ödüllendirme olarak özetlenebilir.
Verimlilik Ölçme ve İzleme Bölüm Başkanlığı Uzman Yardımcısı ve Uzman

Milli Prodüktivite Merkezinde özel sektör firmalarına yönelik “Firmalararası Karşılaştırma Projesi”ni ilk defa başlatan ve değerlendirmeler yapan kişidir. Son olarak uygulamaya dönük olarak “İşletmelerin Stratejik Yönetim Sürecinde Maliyetleme ve Fiyatlandırma Kararları” başlıklı araştırma projesini yayımlamıştır. Üniversitelerde, Kamu Kuruluşlarında ve Özel Sektör firmalarında Performans Denetimi ve Ölçme Modelleri, Hizmet Sektöründe Verimlilik Ölçümü, İşletmelerin Stratejik Yönetim Sürecinde Maliyetleme ve Fiyatlandırma Kararları, Firma İçi Performans Denetimi ve Müşteri Değeri / Memnuniyeti ana başlıklarında eğitimler vermiş ve danışmanlık çalışmaları yapmıştır. Ayrıca çeşitli üniversitelerde öğrenim gören Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin verimlilik ölçümüne yönelik uygulamalı tezlerinde yönlendirici olarak danışmanlık yapmıştır.

Ayhan ARTAR, çalışma yaşamı boyunca kurumsal gelişim ve büyüme altında stratejik planlama ve kontrol, iş geliştirme ve basitleştirme, verimlilik ölçümü ve performans yönetimi, eğitim ve gelişim; maliyetlendirme ve fiyatlandırma uygulamaları konularında hizmet vermiştir.

Çalışma konularında basılmış uygulamalı eserleri ve makaleleri bulunmaktadır.